block

block
I
[blɔk] n կոճղ, քոթուկ. block of wood ծառի քո թուկ. block of stone քարի մեծ բեկոր. (քաղաքի թաղամաս) block of flats բազմահարկ շենք. block of buildings թաղամաս, կվարտալ. two block further երկութաղամաս/կվարտալ այն կողմ. building blocks մանկական խորանարդիկներ. a block of seats թատր. մի քանի շարք իրար ետևից. in block խմբովին. (խոչընդոտ) a block in the pipe խցան խողո վա կում. traffic block երթևե կու թյան խցան. (հ ա մա լիր, լրակազմ) block grants դրամա կան միան վագ օժանդա կություն. block of shares ար ժե թղթերի փաթեթ. հմկրգ. block length բայ թերի քանակ. block loading բլոկ առ բլոկ բեռնավորում. block sort տեսա կավորում բլոկ նե րով. block transfer բլոկ առ բլոկ փոխան ցում
II
[blɔk] v ճանապարհը փակել, արգելք լինել, խոչընդոտել. block one’s way մեկի ճա նապարհը փակել. block the entrance մուտքը փակել. The street was blocked by snowdrifts Ձյան կույտերը փակել էին փողոցը. My nose is blocked Քիթս փակվել է. block an account սառեցնել բանկի հաշիվը. block the plans ծրագրերը ձախողել. block in/out ուրվագծել. block capitals/letters տպատառ. write in block տպատառով գրել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:
, , , , , , , , , (as of wood or stone), / , , (on a block), (on which objects are made) / , , , , , / (in a square or a continuous row), / , / , / (in fig. sense), , / , , ,


Look at other dictionaries:

 • Block — (bl[o^]k), n. [OE. blok; cf. F. bloc (fr. OHG.), D. & Dan. blok, Sw. & G. block, OHG. bloch. There is also an OHG. bloch, biloh; bi by + the same root as that of E. lock. Cf. {Block}, v. t., {Blockade}, and see {Lock}.] [1913 Webster] 1. A piece… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Block B — (BlockBuster) Cyworld Dream Music Festival 23.07.11 Основная информация …   Википедия

 • Block I — Block Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Block, bloc en anglais, peut faire référence à : block manuel et Block automatique lumineux, des systèmes de signalisation ferroviaire, Block… …   Wikipédia en Français

 • Block II — Block Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Block, bloc en anglais, peut faire référence à : block manuel et Block automatique lumineux, des systèmes de signalisation ferroviaire, Block… …   Wikipédia en Français

 • Block D — ist eine Raketenoberstufe, die in einigen Typen der früheren sowjetischen und jetzigen russischen Trägerraketen verwendet wird. Die verschiedenen Varianten der Block D Oberstufe wurden bereits über 250 mal bei Raketenstarts verwendet[1]. Block D… …   Deutsch Wikipedia

 • Block DM — Block D ist eine Raketenoberstufe, die in einigen Typen der früheren sowjetischen und jetzigen russischen Trägerraketen verwendet wird. Die verschiedenen Varianten der Block D Oberstufe wurden bereits über 250 mal bei Raketenstarts verwendet[1].… …   Deutsch Wikipedia

 • Block — may refer to: * A way of controlling train movement in railway signalling * Postage stamp block, an attached group of postage stampsObjects* A large concrete or stone brick * Block (sailing), a single or multiple pulley used on sailboats *… …   Wikipedia

 • Block D — (Блок Д in Russian) is the upper stage of USSR/Russia heavy expendable launch systems, used for the N1 rocket, Proton rocket and Zenit rocket. There were plans to use it for some other rockets as well (project Air Launch).The stage (and its… …   Wikipedia

 • Block! — Saltar a navegación, búsqueda Block! Género Serie animada Creador Álvaro Ceppi País Chile Duración por episodio 15 minutos aprox …   Wikipedia Español

 • block — ● block nom masculin (anglais block, action de stopper) Au volley ball, synonyme de contre. Au tennis de table, remise en demi volée. ● block (homonymes) nom masculin (anglais block, action de stopper) bloc nom masculin bloque …   Encyclopédie Universelle

 • block — block·ad·er; block·ad·ing; block·age; block; block·er; block·flö·te; block·head·ism; block·i·ly; block·ish; block·man; block·ship; de·block; su·per·block; un·block; block·bust·ing; block·ade; chock·a·block; block·head·ed·ly; block·head·ed·ness;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”